Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gastenboek

 • 15-12-2019 - Snelle levering, alles tip top! lees meer
 • 13-12-2019 - Bedankt voor de snelle levering.
  mooie kralen voor een goede prijs!...  lees meer
 • 17-10-2019 - Super spulletjes! Keurigeurig geleverd, netjes verpakt.
  Eindelijk mijn ringen kunnen...  lees meer
Plaats een bericht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
 • iDEAL
 • PayPal

Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via Hobbijou en Belle-Juul gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Atelier Hobbijou, hierna te noemen “Hobbijou” en op alle met Hobbijou aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2    Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Hobbijou is ingestemd.

1.3    Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4    Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5    Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hobbijou in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6    Hobbijou behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7    Door het gebruik van de internetsite van Hobbijou en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8    Hobbijou is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1    Alle aanbiedingen van Hobbijou zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2    Hobbijou behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Hobbijou komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Hobbijou gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4    Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Hobbijou garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1    Alle door Hobbijou vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2    De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3    De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.

3.4    Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5    Hobbijou kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6    Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7    Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening 38.34.83.425 ten name van Hobbijou te Den Haag.
 • betaling vooraf via Paypal of IDEAL; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op Paypal of IDEAL account paypal@hobbijou.nl of IDEAL@hobbijou.nl ten name van Hobbijou te Den Haag.

3.8    Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 4 weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1    Hobbijou heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.

4.2    Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.3    Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Hobbijou zal de eventueel vooraf betaalde kosten in het te versturen pakket meezenden.

4.4    Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Hobbijou stelt zich niet aansprakelijk als de opgegeven adresgegevens fouten bevat.

4.5    Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De Klant wordt hierover per mail geïnformeerd.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1    De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Hobbijou verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Hobbijou aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Hobbijou biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Hobbijou zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1    De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Hobbijou daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2    Producten, zoals leer, waxkoord, veters en lint worden niet teruggenomen. Deze artikelen zijn voor Hobbijou niet meer verkoopbaar ivm het afknippen van de rol.

6.3    Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hobbijou de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.4    Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Hobbijou te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.5    Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Hobbijou zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Hobbijou betaalde artikel.

6.6    De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1    Hobbijou geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Hobbijou.

7.2    Hobbijou is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hobbijou. Hobbijou is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving of nadat de klant de geleverde goederen reeds geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt of bewerkt en/of aan derden heeft doorgeleverd.

7.3    Indien Hobbijou, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4    Het is mogelijk dat Hobbijou op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Hobbijou is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.5    Hobbijou is niet aansprakelijk als brievenbuspost niet wordt bezorgd. Als de klant geen risico wilt lopen, adviseert Hobbijou bij verzendkosten te kiezen voor verzekerde pakketpost. 

Artikel 8 Overmacht

8.1    In geval van overmacht is Hobbijou niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2    Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1    De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Hobbijou, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2    Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3    Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hobbijou, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1    De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Hobbijou vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
 • het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
 • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2    Hobbijou neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3    Hobbijou verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1    Hobbijou is gevestigd aan de Henricuskade 101a, 2497 NB te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 2725656a. Het BTW-identificatienummer is NL129179764B01.

12.2    Gelieve alle correspondentie te zenden aan Hobbijou, Henricuskade 101a, 2497 NB Den Haag of naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite, te weten atelier@hobbijou.nl.

12.3    Wanneer door Hobbijou gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Hobbijou deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.